Medijacija – posredovanje u rešavanju sporova.

Nezavisan, neutralan i nepristrastan proces

šta je medijacija?

Medijacija je alternativni proces rešavanja sporova, koji pomaže stranama da reše svoje nesuglasice van suda, uz pomoč Medijator.

ko je medijator?

medijator je lice koje je ovlaščeno od strane ministarstva pravde za vođenje postupka medijacije.

Medijator nije sudija i ne donosi odluku već samo posreduje između strana u spornom odnos, i pomaže stranama da svoje interese razumeju i da zajednički pronađu rešenje za sporni odnos prihvatljivo za obe strane. medijator tokom celog postupka mora biti nepristrastan i nezavisan. uloga medijatora je da omogući konstruktivnu komunikaciju.

zašto baš medijacija?

Medijacija je dobrovoljan postupak i od nje u svakom momentu možete odustati i vratiti se na sudski spor. brz postupak zakonom je ogranicena na 60 dana, tako da ne može da traje godinama, u kom periodu postupak medijacije se odvija kroz zajedničke sesije a mogu da budu i odvojene sesije, koje traju od 45 minuta do sat vremena, a koje mogu da se odrze i online, povoljan postupak, medijacija je finansijski povoljnija i višestruko jeftinija od sudskog postupka, jer se sesija naplacuje po tarifniku koji je donet od strane ministarstva pravde. privatan postupak jer je isključena javnost i poverljiv postupak jer svi dokazi izneti u postupku medijacije ne mogu da se koriste u drugim sporovima. U medijaciji nema presude i nema pobednika nego uz dogovor zakljucuje se sporazum na obostrano zadovoljstvo.

zašto je bolje medijacija
nego sudski proces

sudksi postupak je prinudan, javan i skup postupak, u kome se izvode dokazi i sudija presuduje, dok je postupak medijacije dobrovoljan, jeftiniji i poverljiv, u kome se pregovara i zaključuje sporazum na obostrano zadovoljstvo.

Za razliku od sudskog postupka u kojoj jedna strana uvek gubi, u medijaciji svi dobijaju. U medijaciji se ne utvrđuje koja strana je u pravu, a koja nije. Uz pomoć obučenog medijatora strane pregovaraju u cilju pronalaženja prihvatljivog rešenja za obe. U sudskom postupku sudija donosi odluku, a u medijaciji to čine strane. S obzirom da je medijacija poverljiv i privatan postupak svi podaci, predlozi i izjave koje su date u toku medijacije su poverljive i ne mogu se koristiti kao dokaz u sudskom ili drugom postupku, niti ih strane ili medijator mogu iznositi u javnost, osim ukoliko se strane drugačije ne dogovore. Medijacija je, kao što smo već napomenuli, jeftinija i brža od sudskog postupka. Po pravilu sporovi se u medijaciji uglavnom rešavaju tokom jedne ili dve sesije, a procenat uspešnosti medijacije je preko 80%. Preporučenu Tarifu za medijaciju donosi Ministarstvo pravde, a medijatori imaju mogućnost da rade BESPLATNO – PRO BONO.

koje je pravno dejstvo sporazuma koji se postigne medijacijom

Sporazum koje stranke same dogovore će biti zaključen u slučaju uspešnog okončanja medijacije. Strane u sporu će odrediti sadržinu sporazuma, koji se sačinjava u pisanoj formi i ima snagu vansudskog poravnanja. Međutim, ovaj sporazum može imati i snagu izvršne isprave (pravosnažne i izvršne sudske presude) ako su ispunjenja dva uslova, a to su: da sporazum sadrži klauzulu izvršnosti tj da se na osnovu sporazuma koji je postignut u medijaciji može pokrenuti izvršni postupak i da su potpisi strana i medijatora overeni kod javnog beležnika-notara.

ko je medijator i koja je njegova uloga

Medijator je lice koje je ovlašćeno za vođenje postupka medijacije, tačnije lice koje poseduje važeću licencu izdatu od strane Ministarstva Pravde i rešenje kojim se utvrđuje da je ovlašćeni posrednik-medijator. Medijator nije sudija i ne donosi odluku već samo posreduje između strana u spornom odnosu. Osnovna uloga medijatora je da strankama pomogne da svoje interese razumeju i da zajednički pronađu rešenje za sporni odnos, kao i da odrzi konstruktivnu komunikaciju. Rešenje mora biti prihvatljivo za obe strane. Medijator tokom celog postupka medijacije mora biti nepristrasan i nezavisan. Da bi određeno lice obavljalo poslove medijatora-posrednika i bilo upisano u Registar posrednika ono mora ispuniti uslove koji su zakonom definisani.

kako da pokrenem postupak medijacije

Postupak medijacije možete pokrenuti veoma lako, dovoljno je da me pozovete i dogovorićemo vreme koje Vama odgovara i imati našu prvu pojedinačnu sesiju, gde ćete mi Vi ukratko dati svoje viđenje sporne situacije i ovlašćenje da mogu da po tom pitanju kontaktiram drugu stranu. Preduslov je da je predmet medijabilan, pogodan za medijaciju, jer postoje sporovi koje se jedino sudskim putem mogu rešavati (teška krivična dela, dela protiv države i sl.)

Kada se kroz neformalan razgovor utvrdi da je predmet pogodan za medijaciju, na osnovu podataka koje ste mi dali, kao ovlašćeni medijator, kontaktiram drugu stranu pismenim putem, a kasnije i lično sa njom stupam u komunikaciju, prezentujem joj kratko sebe, medijaciju, prednosti medijacije, predmet mediacije i dogovaramo zajedničku sesiju.

Ako su sve strane saglasne, medijator će u dogovoru sa njima predložiti datum sastanka i kontaktiraće sve učesnike radi pripreme njihove prve sesije – medijacije.

medijator

vrste medijacija

sporovi koji su prikladni za medijaciju.

porodični sporovi

imovinski sporovi

potrošački sporovi

privredni sporovi

radnopravni i sukobi na radnom mestu

sporovi za naknadu štete

sukobi u okviru finansijskog sektora

komšijski sporovi

sukobi u slučaju diskriminacije

kontakt informacije

063/83-56-56-8

sabina@kompass.rs

WhatsApp +381638356568

viber +381638356568