Tarifnik

Koliko košta jedan sesija posredovanja medijatora?

jedna sesija traje 45 minuta do sat vremena, posle čega se ili zaključuje sporazum o okančanju medijacije, ako se postigne dogovor ili se zakazuje sesija za neki drugi dan.

tarifa medijatora zavisi od visine vrednosti spora za procenjive sporove, one koje se mogu izraziti u novčanom iznosu ako su prikazene u tabelarnom prikazu. vrednost jednog poena trenutno iznosi 100 dinara.

vrednost spora u dinarimavisina nagrade u poenimavisina nagrade u dinarima
1 – 100.000 rsd75 poena7.500 rsd
100.001 – 250.000 rsd120 poena12.000 rsd
250.001 – 500.000 rsd150 poena15.000 rsd
500.001 – 1.000.000 rsd300 poena30.000 rsd
1.000.001 – 2.000.000 rsd500 poena50.000 rsd
2.000.001 – 4.000.000 rsd750 poena75.000 rsd
4.000.001 – 8.000.000 rsd1000 poena100.000 rsd
8.000.001 – 16.000.000 rsd1250 poena125.000 rsd
Ako vrednost spora prelazi iznos od 16 000 000 dinara pored nagrade od 1250 poena, dodatno se obračunava i nagrada od 10 poena (1000 dinara) na svakih započetih 100 000 dinara.

Pored predmeta čija se vrednost može odrediti postoji i Tarifa medijatora – u neprocenjivim predmetima:

vrsta sporavisina nagrade u poenimavisina nagrade u dinarima
Sporovi usled smetanja državine75 poena7.500 rsd
Sporovi o pravu službenosti75 poena7.500 rsd
Sporovi o stambenim odnosima120 poena12.000 rsd
Sporovi iz radnih odnosa
(osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz radnih odnosa)
130 poena13.000 rsd
Sporovi o autorskim i srodnim pravima, o pravu na žig, model i o ostalim pravima intelektualne svojine, osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz ovih odnosa150 poena15.000 rsd

Medijator ima pravo na trokove medijacije, u smislu putnih troškova i sl. Visina naknade troškova posrednika obračunava se na osnovu stvarnih izdataka, koje je posrednik imao u vezi sa postupkom posredovanja.